ماگ حرارتی سنتی
  • 10-h
  • 10-1-h
  • 10-2-h
  • 10
  • 192